• Current Uw persoonlijke gegevens
  • Bedrijfsgegevens
  • Gegevens voor de website
  • Complete
Dit is enkel voor intern gebruik en zal niet weergegeven worden op de website
Dit is enkel voor intern gebruik en zal niet weergegeven worden op de website
Algemene voorwaarden
 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. Luidende voorwaarden in opdrachten of op bestelbons zijn niet toepasbaar en worden voor niet geschreven gehouden, zonder dat daartoe protest vereist wordt. Afwijkingen van de hierna genoemde voorwaarden zijn slechts mogelijk en toepasbaar mits de schriftelijke toestemming vanwege Dotline.
1.2. Dotline heeft steeds het recht om de identiteit van haar klant kenbaar te maken.
1.3. Advertenties of andere mededelingen worden verspreid op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.
1.4. De klant verklaart, aanvaardt en garandeert dat Dotline over het recht beschikt om alle tekst of informatie die de gebruiker op de website heeft geplaatst te gebruiken en te publiceren.
1.5. Als gebruiker van de publicitaire inlassingen van de website verbindt u er zich toe om geen inhoud op de website te plaatsen die een politieke mening uit, die een lasterlijke, racistische of xenofobe bijklank heeft, die aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, een groep, een gemeenschap of haar leden op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische origine van deze of van enkelen ervan.
1.6. Enkel en alleen al door deze website te gebruiken, verbindt u er zich toe Dotline (eigenaar van de website), zijn dochterondernemingen, zijn leidinggevenden, zijn werknemers, zijn partners en zijn vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden worden aangevat, naar aanleiding van een inhoud die door u op de website werd geplaatst. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tot vergoeding van elke schade die aan Dotline of derden zou worden toegebracht door de inhoud of de vorm van de advertentie of mededeling.
1.7. De klant vergoedt aan Dotline elk bedrag waartoe Dotline zou veroordeeld worden uit hoofde van schadevergoeding wegens de schade toegebracht door de inhoud of de vorm van een advertentie of mededeling, alsmede de gerechtskosten die Dotline moet betalen om een dergelijk geding te voeren.
1.8. Wanneer de advertentie of mededeling fotomateriaal bevat, wordt geacht dat de klant toestemming heeft bekomen van de gefotografeerde personen of van de eigenaars van gefotografeerde zaken alsmede van de fotograaf tot aanwending ervan in een advertentie of mededeling. De klant draagt terzake de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
1.9. Indien ten gevolge van een vordering tot staken of op gerechtelijk bevel een tekst of vonnis moet kenbaar gemaakt worden, is de klant, wiens tekst daartoe aanleiding gegeven heeft, gehouden om de kosten van publicatie of uitzending te vergoeden aan de gebruikelijke tarieven.
1.10. Dotline heeft steeds het recht om de klant te betrekken in elke procedure die tegen haar zou worden ingeleid door een derde naar aanleiding van een advertentie of mededeling.
1.11. Ten aanzien van een klant die geen woonplaats of maatschappelijke zetel in België heeft, behoudt Dotline zich het recht voor om te eisen dat een persoon met woonplaats of maatschappelijke zetel in België zou worden aangewezen als verantwoordelijke en aansprakelijke voor de uitvoering van de verplichtingen van de klant
2. WEIGERINGSRECHT
2.1. Dotline heeft het recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, de inlassing van advertenties of mededelingen te weigeren, te schorsen of stop te zetten, zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is, en dit ongeacht het feit dat de betrokken diensten reeds uitvoering hadden gegeven aan de opdracht.
2.2. Behoudens bij andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de gebruikte karakters en schikking van de advertentie of mededeling overgelaten aan de appreciatie van Dotline.
3. MATERIAAL
3.1. Het materiaal, dat door de klant geplaatst wordt, moet afgewerkt zijn en beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld voor de gebruikte manier van publiceren of uitzenden. De componenten van het materiaal moeten één geheel vormen.
3.2. Dotline heeft het recht om ondeugdelijk of onesthetisch materiaal te weigeren. Vergissingen of tekortkomingen, die het gevolg zijn van onvolledig, ondeugdelijk of niet - conform materiaal, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, prijsvermindering, compensatie in welke vorm dan ook.
3.3. Wanneer de klant materiaal plaatst dat niet gebruiksklaar is, kunnen de kosten voor de uitvoering van de voorbereidende werken gefactureerd worden. Het feit dat deze kosten worden aangerekend doet in geen geval afbreuk aan het eigendomsrecht van Dotline, op de door haar ontworpen advertentie of mededeling.
3.4. Zonder de geschreven toestemming van Dotline mag de door Dotline of haar aangestelde ontworpen advertentie of mededeling niet gebruikt worden in een andere uitgave of een ander medium.
3.5. Dotline is niet verantwoordelijk voor fouten in advertenties of mededelingen.
3.6. Dotline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan het door de opdrachtgever geplaatste materiaal.
4. TARIEVEN
4.1. De advertenties of mededelingen worden geplaatst aan de geldende tarieven op het ogenblik dat de opdracht wordt gegeven. Dotline heeft het recht om op elk ogenblik de tarieven en andere modaliteiten te wijzigen.
4.2. De kosten voor het zetten en opmaken van advertenties of mededelingen zijn voor rekening van de klant
4.3. Alle advertenties en mededelingen worden geplaatst via een id en login op de verschillende media, indien er enige tussenkomst van Dotline nodig is om deze online te plaatsen, zal dit deel uitmaken van een werk in regie, aan de op dat moment geldende prijzen.
5. BETALINGSVOORWAARDEN
5.1. Behoudens bij uitdrukkelijke afwijking zijn de advertenties of mededelingen vooraf betaalbaar. Indien de betaling niet vooraf gebeurt kan door Dotline een voorschot gevraagd worden. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Dotline.
5.2. Bovendien zijn alle facturen betaalbaar binnen de dertig (30) dagen vanaf de datum van verzending. Bij afwezigheid van volledige betaling op de vervaldag van de factuur, houdt Dotline zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging, de publicatie of uitzending van alle lopende advertenties of mededelingen, zonder schadevergoeding en onder voorbehoud van al haar rechten, stop te zetten of minstens op te schorten.
5.3. Bovendien zullen de facturen die niet op hun vervaldag volledig betaald zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 10 % als schadevergoeding met een minimum van € 50, evenals met een intrest van 10 % op jaarbasis berekend op het gefactureerde bedrag vanaf de datum van de vervaldag van de factuur tot op de dag van de betaling. Bij niet -betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar.
5.4. Alle kosten, lasten, taksen en belastingen zijn voor rekening van de klant.
5.5. Nederland: in het geval van een inningsprocedure via gerechtelijke weg, moeten alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten door de debiteur worden betaald.
6. VERTALINGEN
6.1. Dotline heeft steeds het recht om advertenties of mededelingen te vertalen naar het Nederlands, Frans, Engels. Voor vertalingen wordt een vergoeding aangerekend.
6.2. Dotline kan evenwel verkiezen om de advertentie of mededeling niet te vertalen, doch aan de klant een vertaling te vragen.
6.3. Dotline kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld of tot prijsvermindering, compensatie of herinlassing gehouden zijn indien taalfouten werden gemaakt in advertenties of mededelingen, of wanneer de advertentie of mededeling door Dotline vertaald werd.
7. KLACHTEN
7.1. Klachten zijn NIET ONTVANKELIJK: indien deze niet, binnen de acht dagen na de eerste publicatie of uitzending, schriftelijk per aangetekende brief werden ingediend op de zetel van Dotline.
7.2. Voor het aanleveren van materiaal (digitaal en/of analoog) wordt verwezen naar de technische specificaties in de betreffende tariefbrochure en/of de gegevens op de betreffende website.
8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
8.1. Dotline zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, welke is ontstaan door het al dan niet tijdelijk onderbreken, uitvallen of niet goed functioneren van de website, server of apparaten, software en/of onderdelen.
8.2. Hoewel Dotline al het mogelijke zal doen om fouten te vermijden en de site 24/24 en 7/7 beschikbaar te stellen kan Dotline niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen of fouten in de elektronische publicaties en kunnen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toeleveringen van de advertenties of mededelingen aan de sites in geen enkel geval aanleiding geven tot enig financiële compensatie.
9. GESCHILLEN
9.1. De Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Dotline en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
9.2. In geval van geschillen zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd, Dotline kan afwijken van deze regel.